Služby GPR

 

Firma TERRA vykonáva nasledujúce gpr merania:

 

2D mapovanie gpr anomálií v interiéroch historických budov spojené s vrtnou sondážou a videoinšpekciou podzemných priestorov. Výstupom merania je mapa rozloženia plytkých podzemných objektov preložená s pôdorysným plánom bodovy v mierke 1:100 alebo 1:200 so sprievodnou správou. V prípade pozitívnej videoinšpekcie dokladáme ku správe získané videosúbory a panoramatické snímky zachyteného priestoru. Cena poskytovanej služby je 80.- až 100.-Eur bez DPH za hodinu prác + 20.-Eur bez DPH za normostranu správy. Tieto merania sú vhodné pre plánovanie archeologického prieskumu pod existujúcimi podlahami v historických budovách alebo pre posúdenie statickej bezpečnosti  pri zaťažovaní podláh.

 

2D gpr profilovanie do hĺbok max. 20m pre odbory inžinierskej geológie, ekológie, hlbšie stavené práce, horizontáne riadené vrty a pretlaky, vodohospodárske účely, sanáciu odkalíšť a skládok, atď... Cena poskytovanej služby je 100.-Eur bez DPH za hodinu prác v teréne aj pri postprocesingu.

 

3D gpr prieskum exteriérových plôch pre archeológiu. Meranie tohto typu je vhodné aj pre prieskum plytkého podložia pri zakladaní stavieb, pre mapovanie inžinierskych sietí, pre zisťovanie ekologických záťaží, pre kriminalistiku,atď. 3D Merania vyžadujú prípravu skúmanej plochy a dlhší čas na samotné meranie a následné počítačové spracovanie. Cenu poskytovanej služby stanovujeme individuálne z rozsahu plochy a jej pripravenosti so zohľadnením sadzby do 100.-Eur bez DPH (strop) za hodinu prác pre terénne meranie ako aj počítačové spracovanie v offise.        

 

3D gpr štrukturálne skeny stavebných konštrukcií a prvkov z nevodivých materiálov. Merania zasahujú do hĺbok max. 60cm pod povrch skúmaných objektov. Výstupy dosahujú milimetové rozlíšenie detailov. Sú vhodné na inšpekcie rozloženia armatúr všetkých typov v betónových telesách, posúdenie korózie oceľových prvkov, sledovanie procesov vyplavovania a zgelovatenia betónov na styku s podložným prostredím. Samostatnou oblasťou, pre ktorú prevádzame štrukturálne skeny, je stavebno-historický prieskum stien budov. Tu vieme 3D gpr metódou zmapovať  napríklad napájnie stavebných fáz či pôvodné stavebné prvky stavby (okná, klenby, stĺpy a pod.), ktoré sú dnes súčasťou stien a sú schované pod vrstvami omietok.

Cena poskytovanej služby je odvodená od počtu 3D skenov, kde jeden sken je vymedzený plochou cca 80x80cm.  

 

Merania vykonávame s GPR – Inšpekčný sytém CX11 s 1,6GHz anténou,  Easy Locator s 500MHz  a 350MHz anténou, RAMAC X3M s 800, 500, 250 a 100MHz anténou s doplnkovou výbavou pre meranie na strmých svahoch a vode.