Spišská kapitula

Projekt gpr prieskumu historického jadra Spišskej Kapituly začal v roku 2009 prieskumom interiéru Katedrály svätého Martina. V ďalších sezónach sa rozšíril o prieskum exteriérov v okolí katedrály, ktoré sme ukončili v máji 2013. Výsledky exterierových 3D gpr meraní sme prepojili s ortofotografickým snímkom z nízkej výšky a sú odprezentované na nasledujúcom obrázku. 

 

 

Interierové merania v roku 2009 boli vykonané pre potreby archeologického prieskumu, ktorý realizoval KPÚ Prešov. Podarilo sa nám premerať len malú časť podláh Katedrály sv.Martina, pretože táto historická pamiatka je permanentne využívaná na bohoslužby a  často navštevovaná turistami. S tým súvisí aj množstvo starostlivo udržiavaného mobiliáru - lavíc, spovedníc, oltárov..., ktoré pre naše meranie predstavovali prekážky. Napriek tomu sme zmapovali na dostupných plochách viaceré základové murivá zo straších stavebných fáz katedrály a niekoľko podzemých krýpt, mimo známej časti podzemia katedrály. V týchto neznámych kryptách sme vykonali aj vydeoinšpekciu pomocou miniatúrnej kamery, ktorú sme zasúvali do priestorov cez malé overovacie vrty. Z výsedkov gpr mapovania a videoinšpekcie sme zostavili mapu, ktorá je na ďalšom obrázku. Vŕtanou sondou a minikamerou sme preskúmali aj zaujímavú situáciu v západnej časti katedrály, kde sa nám podarilo zdokumentovať zamurovaný priestor so schodiskom, ktorý je vnútri samotnej západnej steny. 

 

 

Pre prieskum v exteriéroch katedrály sme zvolili najpodrobnejšiu 3D gpr metódu merania v ortogonálnej sieti. Skúmané plochy sme rozdelili na menšie štvorce 10x10m a tie sme merali v líniách s pol metrovými rozostupmi v smere x aj y. Táto pracnejšia metóda merania sa nám mnohonásobne vyplatila, pretože sme dokázali eliminovať poruchy v gpr dátach, ktoré sa pri istom smere merania vyskytovali pri prekonávaní skokových prekážok (napr. vysoké obrubníky). Navyše sme získali dvojnásobnú hustotú hustotu informácií z dvoch smerov merania, čo prispelo k jednoznačnej a čistej interpetácii gpr merania. Bez použitia tejto metódy by sme nevedeli zachytiť kontúry kruhových stavieb alebo vyhodnotiť situácie, kedy sa cez seba prekrývajú viaceré murivá z rôznych stavebných fází. Celkový výsledok exterierového merania je vložený do situačnej mapy jadra Spišskej Kapituly na poslednom obrázku. Do interpertácie sme vložili prekrytie časových snímkov z rôznych hĺbok (80-120cm), čím sme dosiahli ucelený pohľad na zaniknuté stavebné objekty, ktoré sú rozložené pod povrchom v nerovnakých hĺbkach.

 

 

 

Okrem tohto typu vyhodnotenia 3D gpr merania sme spracovali z dvoch meraných plôch aj 3D vizualizácie, ktoré si môžete pozrieť tu  pod názvami 3D GPR Spišská Kapitula 1 a 2.

Na Katerále sv.Martina sme vyskúšali aj našu ďalšiu gpr technológiu - 3D meranie štruktúr v murive alebo štrukturálne skeny pomocou inšpekčného systému CX11 a 1,6GHz antény. Nejednalo sa nejaký ucelený prieskumný projekt, skôr o pokusné testovanie na malých plochách na západnej fasáde katedrály nad vchodom.  Aj toto meranie prinieslo niekoľko cenných poznatkov o stavebnom vývoji katedrály a pre naše ďalšie zdokonaľovanie v meraní a vyhodnocovaní takýchto skenov.

 

 

 

Spišská kapitulaSpišská kapitulaSpišská kapitulaSpišská kapitula
Spišská kapitulaSpišská kapitulaSpišská kapitulaSpišská kapitula
Spišská kapitulaSpišská kapitulaSpišská kapitulaSpišská kapitula
Spišská kapitulaSpišská kapitulaSpišská kapitulaSpišská kapitula