Firmware XV11

 

Monitor XV11 je určený pre prácu s kontrolnou jednotkou X3M pri jednokanálových gpr meraniach a kontrolnou jednotkou ProEx pri jedno- a viackanálových gpr meraniach a viacfrekvenčných meraniach.

 

Profesionálny firmware XV11 umožňuje prevádzať gpr merania v rôznych režimoch alebo projektoch – klasické 2D merania, 3D merania v Grid projektoch, plošné mapovanie líniových objektov v module Objekt Mapper a tomografické merania. Projekty sú doplnené o modul merania pozičných informácií s GPS a prepracovaný súborový manažér.

 

 

 

Pri 2D meraní máme k dispozícií okrem systémového nastavenia a základných funkcií pre zber dát užitočné procesingové nástroje – povrchové a podzemné markery, nastavenie zero level, nastavenie hĺbky a kalibráciu hĺbky pomocou hyperbola fitting, migráciu. Systémové nastavenie je rozšírené o setup parametrov komunikácie s GPS, zoznam všetkých dostupných enkóderov s kalibrovateľnými parametrami a ďalšie špeciálne nastavenia, ktoré vyžaduje kontrolná jednotka ProEx.

3D Grid Project je nástroj na prevádzanie ortogonálnych 3D gpr meraní. V ňom si pripravujeme svoj merací plán v teréne (rozvrhnutie línií merania v smere x a y). Podľa pripraveného plánu nás Grid Project vedie celým meraním a po ukončení merania sprocesuje 3D dáta a zobrazí rez (x-z alebo y-z) a časové snímky (x-y) meraného priestoru. Pomocou ďalších 3D procesných nástrojov vieme upraviť výsledok merania (migrácia, uhol interpolácie, hrúbka časových snímkov)  a cca do 1 minúty od zberu dát máme k dispozícii tzv. 2,5D vizualizáciu 3D gpr merania. Okrem pohľadu na rezy, časové snímky a nástroje máme k dispozícii aj full-sreen pohľad s vybranou sústavou dvoch osí priestoru.

 

 

Grid Project má vlastný súborový manažér a dáta z merania sú priamo importovateľné do postprocesingových softvérov napríklad MALÅ Easy 3D, 3D Vision, ReflexW s modulom 3D, ReflexW Scan3D, GPR-Slice.

 

Objekt Mapper Projekt je určený pre mapovanie líniových objektov na základe spracovania 2D profilov, ktoré v teréne vzťahujeme ku tzv. base-line. Úplný výsledok takéhoto mapovania dosiahneme až následným spracovaním dát z projektu v MALÅ programe pre PC Object Mapper.

 

Tomografické projekty vyžadujú oddelené vysielacie a prijímacie antény. Túto podmienku spĺňajú len kombinácie kontrolnej jednotky ProEx so separovanými anténami MALÅ alebo anténami do vrtov MALÅ. Tomografický projekt podobne ako Grid projekt vedie operátora pripravenou schémou merania – riadenie posunov fixnej vysielacej antény na jednej strane tomoprofilu a pohybu prijímacej antény na druhej strane tomoprofilu. Projekt má vlastný súborový manažér a dáta z merania sú priamo importovateľné do postprocesingových softvérov (napr. MALÅ WIN Tomo, ReflexW s modulom Tomography).