Metódy GPR

O reflexnej gpr metóde hovoríme vtedy, keď sú pri meraní gpr profilu vysielacia a prijímacia anténa stále rovnako vzdialené od seba. Pri takomto meraní vzniká typický gpr profil so signatúrami – charakteristickými podpismi podzemných objetov a vrstiev.
 

 

Reflexná gpr metóda je základom všetkých bežných gpr prieskumov, 2D profilovania aj 3D merania. Je široko podporovaná softvérovými nástrojmi na postprocesing a vizualizáciu gpr merania.

 

Rýchlostné metódy ( CMP, WARR, VRP) slúžia na presné meranie rýchlosti šírenia em signálu v podložných vrstvách, z čoho vyplýva aj ich hlavný prínos – presná hĺbková kalibrácia gpr meraní a nepriame určovanie dielektrickej permitivity materiálov.

 

Pri CMP meraní (common mid point) sa vysielacia anténa fixuje v jednom mieste povrchu a prijímacia anténa sa vzďaľuje po línii smerom preč od vysielača.

Pri WARR meraní (wide angle reflection refraction) sa obidve antény, vysielacia aj prijímacia pohybujú po línii od pomyselného stredu merania do strán.

Pri VRP meraní (vertical radar profiling) je vysielacia anténa na jednom mieste na povrchu a prijímacia anténa sa pohybuje kolmo do zeme vo vrte.

 

 

Tomografické metódy  sa používajú hlavne pri vrtnej gpr tomografii, začínajú sa však viac presadzovať aj v bežnejších prieskumoch, hlavne od čias rozšírenia gpr antén, ktoré pracujú v oblasti GHz frekvencíí. Principiálne je to meranie, kde sa vysielacia anténa pohybuje po jednej strane a prijímacia po druhej strane skúmaného objektu.

 

 

Do praxe dostávajú aj ďalšie experimentálne metódy gpr merania – polarimetrické, sférické, s frekvenčne modulovaným signálom, reliéfne merania, atď.