Princípy GPR

Anglický názov gpr – ground penetrating radar – vystihuje základný princíp týchto meracích prístrojov. Gpr penetruje podložie vysokofrekvenčnou elektromagnetickou energiou, ktorú vo forme impulzov budí vysielacia anténa. Podľa toho, aké majú jednotlivé materiály elektrické vlastnosti – dielektrickú permitivitu a vodivosť, pohlcujú a spätne uvoľňujú prijatú budiacu energiu. Výsledkom tohto procesu je modulovaný signál prijatý prijímacou anténou, ktorý je následne digitálne spracovaný v riadiacej jednotke gpr.

 

Pri tomto základnom cykle činnosti gpr sa vytvorí jeden záznam alebo stopa, čo sa dá prirovnať výstupu, ktorý vidíme na digitálnych osciloskopoch. Pre vizualizáciu informácií, ktoré nesie gpr stopa sa však nepoužíva klasické analógové zobrazenie krivky signálu ale zobrazenie vo farebnej škále. Ak by sme použili sivú paletu, tak maximu pozitívneho signálu je priradená biela farba, maximu záporného signálu čierna a všetkým ostatným úrovniam zodpovedajúci odtieň sivej farby.

 

 Pri pohybe antén po povrchu sa postupne spúšťajú ďalšie merania a spracované stopy sa radia na displeji gpr jedna vedľa druhej. Vzniká tak súvislý záznam merania tzv. radargram, ktorý predstavuje 2D profil pod povrchovými vrstvami. 2D profil preto, lebo v sebe obsahuje informáciu o vzdialenosti stopy v smere pohybu x a časovú os v zmysle hĺbky merania t. Nie je to však röntgenový snímok, kde vidíme objekty také aké sú, je to pohľad do fyzikálnych vlastností podložia.

 

Príklad 2D profilu z gpr merania s priloženou interpretáciou.